Pályarendszabály

A MOL LIGA PÁLYARENDSZABÁLYAI


1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

 • érvényes belépőjeggyel más belépésre jogosító igazolással rendelkezik,
 • vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát,
 • nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt,
 • nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, a sportrendezvényrevaló bevitelét a szervező megtiltotta,
 • nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet,
 • nem áll eltiltás, valamint kitiltás hatálya alatt,
 • ruházata és csomagja átvizsgálásához hozzájárul,
 • tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető,
 • tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.


2. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. A Jégcsarnokot - amennyiben arról a szervező és a rendező másképpen nem rendelkezik – csak a jegyen feltüntetett belépési ponton hagyhatja el.

3. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob bűncselekményt követ el.

4. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának, csomagjának átvizsgálására a rendezvény biztosítását végző rendőr és a rendező jogosult.

5. A sportlétesítmény menekülő útvonalain (folyosók, bejáratok, lépcsők, kijáratok, belépőpontok) megállni, azokat eltorlaszolni szigorúan tilos. A sportlétesítményben tilos bármilyen műtárgyra felkapaszkodni, felmászni.

6. A néző a sportrendezvényen:

 • köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat,
 • nem tarthat magánál és nem fogyaszthat a sportlétesítmény területén alkoholt,
 • nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát,
 • rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat,
 • köteles a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személyi- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulás miatt tett felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni.


7. Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be:

 • a rendező felszólítására a jogsértő magatartást nem hagyja abba, a rendező a sportrendezvényről eltávolítja,
 • a biztonságra és a helyszín elhagyására vonatkozó rendelkezésnek nem tesz eleget szabálysértést, ha a rendező intézkedésével szemben erőszakkal lép fel bűncselekményt követ el,
 • a rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására, amennyiben a rendbontó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében,
 • a rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, az intézkedésről képfelvevő eszközzel felvételt készít,
 • a Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő
 • nézők egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel taroznak,
 • a károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni.


8. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:

 • hirdetményen tájékoztat a sportlétesítménybe be nem vihető tárgyakról,
 • gondoskodik a be nem vihető, de jogszerűen birtokolható tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos
 • őrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról,
 • amennyiben a megőrzésre átvett tárgyakért tulajdonosa, a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el,
 • jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni, a felvételeket rögzíteni és a jogszabályokban leírtak szerint kezelni,
 • a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött.


​​9. A biztonságos távozás érdekében a rendőrség a nézők meghatározott csoportját a sportlétesítményben visszatarthatja.

10. Az épületben tilos dohányozni, a dohányzás csak az arra külön kijelölt helyen (Jégcsarnok bejárata előtti rész) engedélyezett!

11. A Jégcsarnok területén és külső környezetében, továbbá a jégpályán mindennemű szándékos rongálás anyagi felelősségre vonással jár.
 

A MOL Liga pályarendszabályai magyar, angol, német, szerb és román nyelven való letöltése.

Ne maradj le semmiről!

Iratkozz fel hírlevelünkre!

 • PWC
 • B.R.A. Company
 • CJHL
 • Marczi Skate
 • Debreceni Sportcentrum
 • ZolComp Network Kft.
 • Debreceni Jégcsarnok